سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مسئول مؤسسه فرهنگی کانون و فرهنگی هنری شهید ملک 
مسئول 
1374/01/01 
1386/01/01 
علمی اجرائی 
همکاری 
کتاب گستر جوان 
مسئول 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
سازمان زندان‌ها 
مبلغ 
 
 
اجرایی 
همکاری 
سازمان تبلیغات 
روحانی مبلغ 
 
 
اجرایی